lie

[laɪ] [laɪ]

v. 平躺,平卧;位于,坐落在;存在,在于;处于,保持(某种状态);(尤用于墓碑上的文字中)长眠;(比赛时)名列,排名;撒谎,编造谎言;(物体)平放在……上,平放着;朝……方向;造成假象,不可靠;(尤指不快或困难之事)将发生,在等待;(光、云、雾等)存在,展现;(诉讼,控告,索赔)可受理,可立案

n. 方向,位置;谎言,谎话;(动物的)穴,(鸟的)巢

【名】 (Lie)(罗、挪、瑞典)利,(中)李(普通话·威妥玛)(人名)

[ 复数:lies 第三人称单数:lies 现在分词:lying 过去式:lied 或:lay 过去分词:lied 或:lain]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 04:49:30 2023-03-30 06:14:19 2023-03-30 06:03:43 2023-03-30 06:23:12 2023-03-30 06:21:30 2023-03-30 05:46:32 2023-03-30 06:30:02 2023-03-30 05:48:46 2023-03-30 04:49:39 2023-03-30 04:23:35 2023-03-30 06:22:11 2023-03-30 05:03:51 2023-03-30 06:14:33 2023-03-30 06:12:40 2023-03-30 04:57:09 2023-03-30 05:33:10 2023-03-30 05:46:11 2023-03-30 05:58:24 2023-03-30 04:35:36 2023-03-30 05:39:23