weather

[ˈweðə(r)] [ˈweðər]

n. 天气,气象;恶劣天气(指寒冷、潮湿等),自然力;气象预报;处境;气候

v. (受风吹雨打而)(使)褪色,(使)风化;平安度过(困境);(船)航行到(海角)的上风,安全绕过(海角);使(板,瓦片)交搭向下倾斜以挡雨;让(鹰)在露天栖息一段时间

adj. 露天的;迎风的

【名】 (Weather)(英)韦瑟(人名)

[ 复数:weathers 第三人称单数:weathers 现在分词:weathering 过去式:weathered 过去分词:weathered]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 05:44:02 2023-03-30 05:41:02 2023-03-30 05:25:34 2023-03-30 03:59:57 2023-03-30 03:33:11 2023-03-30 04:43:19 2023-03-30 04:29:25 2023-03-30 04:58:06 2023-03-30 05:10:43 2023-03-30 04:45:16 2023-03-30 05:31:35 2023-03-30 03:51:46 2023-03-30 05:44:20 2023-03-30 04:14:37 2023-03-30 04:00:52 2023-03-30 05:25:05 2023-03-30 03:49:07 2023-03-30 05:01:06 2023-03-30 05:08:01 2023-03-30 04:11:34